13 ก.พ. 2557

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

            Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

21 ม.ค. 2557

ชื่อ นายวสันต์ ยูระมาศ
รหัสนักศึกษา 564189021
วัน-เดือน-ปี เกิด เสาร์ 23 กรกฎาคม 2537
คติ มองตีนพี่ไม่ว่า มองหน้าพี่เจอตีน
จบการศึกษาจาก โรงเรียนกีฬา สุพรรณบุรี


ชื่อ นายวีรชัย นันตะวงศ์
รหัสนักศึกษา 564189042
วัน-เดือน-ปี เกิด อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2535
คติ กดไซด์ สกลูตูด
จบการศึกษาจาก วิทยาลับเทคนิค ราชบุรี


ชื่อ นายอาทิตย์ บุญญะเปี่ยม
รหัสนักศึกษา 564189058
วัน-เดือน-ปี เกิด อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2537
คติ รูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย รักจริง มีใจให้ ว่ายน้ำเป็น
จบการศึกษาจาก โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา


ชื่อ นายณัฐวุฒิ เที่ยงธรรม
รหัสนักศึกษา 564189065
วัน-เดือน-ปี เกิด พุธ 8 มิถุนายน 2537
คติ อดีตคือความฝัน ปัจจุบันคือจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
จบการศึกษาจาก โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา